Zakaj ljudje potrebujejo trenerja za kvalitetno in zdravo življenje?

Kako vadba postane vaš način življenja

Gibanje koristi vsakomur!
Manja Zupančič Simonic pa v veliki meri koristi mojemu telesu tudi kot pozitivna naravnanost in prezračenost!
Živeti med oblaki je lahko, trdno na zemlji pa garaško delo. Hvaležna sem ji za marsikaj! ❤

Jasna K.

Definitivno se splača, da se brcnete v rito in pridete migat!!!
Ni boljše vadbe in boljše energije ter osebnega pristopa, čeprav v skupinski vadbi! 😉

Ines U.

Definitivno se splača - več kot 20 kil manj v dobrih petih mesecih.
Pa tudi moje počutje je odlično. Hvala Manja 🙂

Saša D.

Moram še sam povedati, ne glede, da je to moja žena in bo kdo rekel, da sem subjektiven. Vadba je odlična, splača se probat in vztrajat, ker rezultati bodo hitro vidni in počutje bo definitivno boljše. Manjina energija in zavzetost sta velik plus te vadbe. Mene žena "tera" doma, čeprav zadnji čas zaradi dela "štrajkam", ampak kljub temu so rezultati vidni (7 kg v 2 mesecih). Res je da ima disciplina pri hrani tudi velik vpliv, ampak brez vadbe ne gre. Sam sem delal 2x na teden, pa hitro ugotovil, da je za mene premalo, Če je mozno delam 3-4x tedensko.
Žena pogumno naprej, delaš pravilno in srčno tisti, ki bodo želeli rezulate in tvojo energijo bodo prisli. RTM

Uroš Z.

Optimum Sport sem ocenila z najboljšo oceno, ker je prvi izmed tovrstnih ponudnikov (ki sem jih sama spoznala), pri katerem je odnos res oseben in pristen. Posameznik se počuti zaželjenega in motiviranega, ne pa samo kot številka v veliki skupini.

Sanja T.

Manjuška! Hvala ti! Za vse...za tvoj pozitivizem in motivacijo. ❤️

Mateja N.

Hej Manja, pišem da ti povem kako sem vesela, da lahko hodim na tvojo vadbo. Po njej se vedno počutim ful vredu fizično in psihično. Tudi hrbtenica me zaradi pretežno sedeče službe ne boli več. Sploh ker so za mano izredno naporni meseci sem vesela, da imam v tvoji vadbi tak ventil za sprostitev stresa. In ker se počutim fino razmigano, mi posledično paše bolj zdrava hrana in še več gibanja za razpihanje stresa. V glavnem, vse je super 🙂

Urška M.

Si to kar ješ!
Naj bo hrana tvoje zdravilo!

OSLABLJENO FIZIOLOŠKO DELOVANJE ŠPORTNIKA ZARADI POMANJKA

KAJ JE RED-S? Leta 2014 je Mednarodni olimpijski komite (MOK) sklical skupino strokovnjakov, ki so...

OSLABLJENO FIZIOLOŠKO DELOVANJE ŠPORTNIKA ZARADI POMANJKANJA ENERGIJE
ZAČIMBE KOT ZDRAVILA / ČRNA KUMINA

Škoda je, kako smo v zahodnih državah pozabili, da smo se zmožni pozdraviti veliko ceneje...

ZAČIMBE KOT ZDRAVILA / ČRNA KUMINA
SODELOVANJE V PROJEKTU B.O.N.D.S. in ERASMUS +

Build Opportunities for Nourishments by Doing Sports Namen evropskega projekta B.O.N.D.S., je še kako pomebno...

SODELOVANJE V PROJEKTU B.O.N.D.S. in ERASMUS +
KAKO Z AJUVERDO OKREPITI TELO V JESENI

[:sl]AJUVERDA je indijski tradicionalni zdravilski sistem, veda o življenju, pa tudi o preventivi in dolgoživosti. Pravijo,...

KAKO Z AJUVERDO OKREPITI TELO V JESENI
5 VAJ ZA TAKOJŠNO IZBOLJŠANJE MOBILNOSTI RAMENSKEGA OBROČ

[:sl]Glede na trenutne trende pojavljanja poškodb, naj bi bolečine v sprednjem delu ramena, postale najpogostejše...

5 VAJ ZA TAKOJŠNO IZBOLJŠANJE MOBILNOSTI RAMENSKEGA OBROČA
SLABA PREBAVA IN SLABO ZDRAVJE ČREVESJA STA ZAGOTOVO UNIČ

[:sl]Iz svojih izkušenj vam lahko povem,  da to 100 % drži. K sreči obstajajo načini,...

SLABA PREBAVA IN SLABO ZDRAVJE ČREVESJA STA ZAGOTOVO UNIČEVALCA NAŠEGA ZDRAVJA

"Love your life. Care for it.
Love what you do and get good at it! "

Galerija

Imaš vprašanja. Tukaj mi lahko pišeš za brezplačno svetovanje.

Zdaj je čas, da začnete skrbeti za svoje zdravje!

[:en]

Why do people need a coach for a healthy life?

Nutrition Counseling

A healthy diet for our body and mind.

How exercise becomes your way of life

Caring for your body is important.

Individual counseling

It’s nice to have a friend in a personal trainer.

First-hand advice

Experience in the field is always a bonus.

Movement benefits everyone!
Manja Zupančič Simonič largely benefits to my body as a positive attitude and ventilated person!
Living between the clouds can be easy, but standing on the ground a garage work. I am grateful to her for many things! ❤

Jasna K.

It is definitely worth to be kicked in the butt and come to work!!!
There is no better exercise and better energy and a personal approach, even in group practice! 😉

Ines U.

It's definitely worth it - more than 20 kilos in less than five months.
And my well-being is great. Thanks Manja 🙂

Saša D.

I have to tell myself, notwithstanding that this is my wife and somebody will say that I am subjective. The exercise is excellent, it's worth a try and insists, because the results will be quick to see and the feeling will definitely be better. Energy from Manja and enthusiasm are a great plus of this exercise. My wife is "push me" to train, although the last time due working i "strike", but nevertheless the results are visible (7 kg in 2 months). It is true that discipline in food has a great impact, but without exercise it does not go. I trained 2x per week, but quickly realized that it was not enough for me. If I can i train 3-4 times a week.
My woman, go bravely forward, because you are doing right and heartily and those who will want to See results and feel your energy, will come. Love you

Uroš Z.

Optimum Sport I evaluated the best Rating, because it is the first of such providers (which I have realized itself), in which the relationship is really personal and genuine. An individual feels desirable and motivated, not just as a figure in a large group.

Sanja T.

You are what you eat!
Let your food be your medicine!

OSLABLJENO FIZIOLOŠKO DELOVANJE ŠPORTNIKA ZARADI POMANJKA

KAJ JE RED-S? Leta 2014 je Mednarodni olimpijski komite (MOK) sklical skupino strokovnjakov, ki so...

OSLABLJENO FIZIOLOŠKO DELOVANJE ŠPORTNIKA ZARADI POMANJKANJA ENERGIJE
ZAČIMBE KOT ZDRAVILA / ČRNA KUMINA

Škoda je, kako smo v zahodnih državah pozabili, da smo se zmožni pozdraviti veliko ceneje...

ZAČIMBE KOT ZDRAVILA / ČRNA KUMINA
SODELOVANJE V PROJEKTU B.O.N.D.S. in ERASMUS +

Build Opportunities for Nourishments by Doing Sports Namen evropskega projekta B.O.N.D.S., je še kako pomebno...

SODELOVANJE V PROJEKTU B.O.N.D.S. in ERASMUS +
KAKO Z AJUVERDO OKREPITI TELO V JESENI

[:sl]AJUVERDA je indijski tradicionalni zdravilski sistem, veda o življenju, pa tudi o preventivi in dolgoživosti. Pravijo,...

KAKO Z AJUVERDO OKREPITI TELO V JESENI
5 VAJ ZA TAKOJŠNO IZBOLJŠANJE MOBILNOSTI RAMENSKEGA OBROČ

[:sl]Glede na trenutne trende pojavljanja poškodb, naj bi bolečine v sprednjem delu ramena, postale najpogostejše...

5 VAJ ZA TAKOJŠNO IZBOLJŠANJE MOBILNOSTI RAMENSKEGA OBROČA
SLABA PREBAVA IN SLABO ZDRAVJE ČREVESJA STA ZAGOTOVO UNIČ

[:sl]Iz svojih izkušenj vam lahko povem,  da to 100 % drži. K sreči obstajajo načini,...

SLABA PREBAVA IN SLABO ZDRAVJE ČREVESJA STA ZAGOTOVO UNIČEVALCA NAŠEGA ZDRAVJA

"Love your life. Care for it.
Love what you do and get good at it! "

Gallery

You have questions. Write me here for free advice.

Now is the time to start taking care of your health!

[:de]

Warum brauchen Menschen einen Trainer für
Qualitätes und gesundes Leben?

Ernährungsberatung

Eine gesunde Ernährung für Körper und Geist.

Wie Übung den Weg Ihres Lebens wird

Die Pflege Ihres Körper ist wichtig.

Einzelberatung

Es ist schön, einen Freund in einem persönlichen Trainer zu haben.

Tipp aus erster Hand

Die Erfahrung auf dem Gebiet ist immer ein Bonus.

Bewegun kommt allen zugute !
Manja Zupančič Simonič, weitgehend gut tut meinen Körper als positive belüftete Einstellung!
Das Leben in den Wolken kann es einfach sein, fest auf dem Boden, aber harte Arbeit. Ich bin ihr dankbar für alles! ❤

Jasna K.

Auf jeden Fall lohnt es sich ihne in den Hintern zu treten und treniren zu kommen!!!
Es gibt keine besseres Trening und eine bessere Energie und persönliche Betreuung, selbst wenn sei in einer Gruppe trainieren! 😉

Ines U.

Auf jeden Fall lohnt es sich - mehr als 20 Pfund weniger in etwas mehr als fünf Monaten.
Und auch mein sein is ausgezeichnet. Danke Manja 🙂

Saša D.

Ich muss sagen, was auch immer, das ist meine Frau und jemand wird sagen, dass ich subjektiv bin. Übung ist groß, es lohnt sich zu probieren und bleiben, dass die Ergebnisse schnell sichtbar werden und Wohlbefinden werd auf jeden Fall besser. Energie und Begeisterung Minderheit ist ein großes Plus dieser Übung. Meine Frau, "macht mich" zu Hause treniren, obwohl das letzte zeit weniger aufgrund Arbeit, aber dennoch sind die Ergebnisse sichtbar (7 kg in 2 Monaten). Es ist wahr, dass die Disziplin auch einen großen Einfluss hält, aber ohne Übung ist es nicht. Ich habe 2x pro Woche trainiert, aber war schnell klar, dass ist für mich zu wenig. Wenn möglich ist, trainiert ich in eine Woche 3 - 4 x.
Meine Frau mutig vorwärts, du tust gut und mit Herz. Und diejenigen Die das Ergebnis und deine Energie durchsuchen wollen werden kommen . RTM

Uroš Z.

Optimum Sport habe ich beurteilt mit die beste Note, weil es die erste solche Anbieter ist (die ich selbst realisiert habe), in dem die Beziehung wirklich persönlich und echt ist. Person fühlt sich gewünscht und motiviert, nicht nur als Zahl in einer großen Gruppe.

Sanja T.

Du bist, was du isst!
Nahrung soll Ihre Medizin sein!

OSLABLJENO FIZIOLOŠKO DELOVANJE ŠPORTNIKA ZARADI POMANJKA

KAJ JE RED-S? Leta 2014 je Mednarodni olimpijski komite (MOK) sklical skupino strokovnjakov, ki so...

OSLABLJENO FIZIOLOŠKO DELOVANJE ŠPORTNIKA ZARADI POMANJKANJA ENERGIJE
ZAČIMBE KOT ZDRAVILA / ČRNA KUMINA

Škoda je, kako smo v zahodnih državah pozabili, da smo se zmožni pozdraviti veliko ceneje...

ZAČIMBE KOT ZDRAVILA / ČRNA KUMINA
SODELOVANJE V PROJEKTU B.O.N.D.S. in ERASMUS +

Build Opportunities for Nourishments by Doing Sports Namen evropskega projekta B.O.N.D.S., je še kako pomebno...

SODELOVANJE V PROJEKTU B.O.N.D.S. in ERASMUS +
KAKO Z AJUVERDO OKREPITI TELO V JESENI

[:sl]AJUVERDA je indijski tradicionalni zdravilski sistem, veda o življenju, pa tudi o preventivi in dolgoživosti. Pravijo,...

KAKO Z AJUVERDO OKREPITI TELO V JESENI
5 VAJ ZA TAKOJŠNO IZBOLJŠANJE MOBILNOSTI RAMENSKEGA OBROČ

[:sl]Glede na trenutne trende pojavljanja poškodb, naj bi bolečine v sprednjem delu ramena, postale najpogostejše...

5 VAJ ZA TAKOJŠNO IZBOLJŠANJE MOBILNOSTI RAMENSKEGA OBROČA
SLABA PREBAVA IN SLABO ZDRAVJE ČREVESJA STA ZAGOTOVO UNIČ

[:sl]Iz svojih izkušenj vam lahko povem,  da to 100 % drži. K sreči obstajajo načini,...

SLABA PREBAVA IN SLABO ZDRAVJE ČREVESJA STA ZAGOTOVO UNIČEVALCA NAŠEGA ZDRAVJA

„Liebe dein Leben. Pflege es.
Liebe, was du tust und sei gut in den! "

Galerie

Haben Sie noch Fragen. Hier können sei schreiben um eine kostenlose Beratung zu erhalten.

Jetzt ist die Zeit  das sei Pflege fur Ihrer Gesundheit übernehmen!

[:]